Vägen

Motioner

  • Brandrisk i kyrkor - Motion till Växjö kyrkofullmäktige lämnades in i december månad 2019, och den information har givits som svar har visat att våra kyrkor har ett fullgott skydd.

  • Motion om Kyrkan som salt och ljus i samhällets utanförskapsområden lades fram för Växjö stiftsfullmäktige 2017-11-17. Stiftsfullmäktige besvarar motionen 2018-12-18 med att "intentionerna [...] ska finnas med vid stiftsorganisationens främjande av församlingarnas arbete".

  • Motion om kyrkligt senior- och/eller trygghetsboende i Växjö presenterades för Växjö kyrkofullmäktige 2017-11-06. Kyrkofullmäktige beslutade 2018-05-07 att besvara den på ett positivt sätt, och pastoratets fastighetschef har bekräftat att planer finns att konstruera detta på den tomtmark som tilhör Mariakyrkan i Växjö.

  • Motion om solceller på kyrkliga byggnader tillhörande Växjö pastorat lades fram 2017-11-06, och motionens syfte har uppnåtts.

  • Motion om tillägnande av erfarenheter från Church of England runt försoning och helande (A Time to Heal) lämnades in 2016-05-25 till Växjö stiftsfullfullmäktige. Stiftsfullmäktige avslog motionen med hänvisning till formaliaskäl. Ledamöter från en annan nomineringsgrupp menade dock att motionen var formellt korrekt skriven och yrkade på återremiss - en omröstning som slutade strax under den nödvändiga tredjedelen av de närvarande ledamöternas ja-röster.

  • Motion om Bergs kyrkas öppnande skrevs tillsammans med övriga kyrkofullmäktigeledamöter från Lammhults församling 2014-03-04. Motionen bifölls.

  • Med högt valdeltagande följer stort inflytande är en skrivelse som skickades till samtliga röstberättigade i Lammhults församling inför kyrkovalet 2013. Vi hade konstaterat att församlingens litenhet skulle - statistiskt sett - ge två mandat. Nu blev det istället fem mandat!
  •